Hva er Langsundforbindelsen?

Langsundforbindelsen omfatter bygging av fast veiforbindelse mellom Ringvassøya og Reinøya via en 2,73 km lang undersjøisk tunnel. Det skal i tillegg bygges 7,8 km ny vei og 8,45 km av eksisterende vei på Reinøya skal utbedres. Videre skal det bygges nytt fergeleie i Sætervika på Reinøya.

Dette betyr at fergestrekningen Hansnes – Reinskar avløses av undersjøisk tunnel, mens fergesambandet (trekantsamband) Hansnes – Vannøya – Karlsøya erstattes av fergesambandet Reinøya – Karlsøya – Vannøya.

Kortere reisetid

Langsundforbindelsen vil føre til langt kortere reisetid mellom fire øyer

Dagens utfordringer

 • Ferge er eneste fremkomstmiddel mellom øyene
 • Innbyggere på flere øyer blir isolert i lengre perioder i døgnet
 • Lav frekvens på avganger i perioder, spesielt i helger
 • Dårlig vær kan medføre stans i fergetilbudet
 • Gamle ferger byr på tekniske utfordringer som medfører stans i fergetilbudet
 • Reisetid med ferge til Vannøya (inkl. Karlsøy) tar 60 minutter
 • Reisetid med ferge til Reinøya tar 20 minutter
 • Fergeleiene ikke tilrettelagt for det volumet av trafikk som er i dag, fergekøene strekker seg tidvis langt utover fylkesveien
 • Bo- og arbeidspendling mellom de to fergesambandene er utfordrende
 • Dagens utfordringer

 • Ferge er eneste fremkomstmiddel mellom øyene
 • Innbyggere på flere øyer blir isolert i lengre perioder i døgnet
 • Lav frekvens på avganger i perioder, spesielt i helger
 • Dårlig vær kan medføre stans i fergetilbudet
 • Gamle ferger byr på tekniske utfordringer som medfører stans i fergetilbudet
 • Reisetid med ferge til Vannøya (inkl. Karlsøy) tar 60 minutter
 • Reisetid med ferge til Reinøya tar 20 minutter
 • Fergeleiene ikke tilrettelagt for det volumet av trafikk som er i dag, fergekøene strekker seg tidvis langt utover fylkesveien
 • Bo- og arbeidspendling mellom de to fergesambandene er utfordrende
 • «Se å få bygd Langsundforbindelsen omgående, og oppnå å få forsterket Tromsøområdets region. Men også for styrke i Nord-Norge og Norge og dermed bli en sterk region med store muligheter både politisk og innen næring! Bind Tromsøområdet sterkere sammen med øykommunen Karlsøy mot nord.»

  Geir Vinsand, NIVI Analyse

  Samferdsel mellom øyene er i dag utfordrende:
  • Utviklingen av fiskeindustrien medfører behov for større og hyppigere transport – det krever bedre samferdsel mellom øyene
  • Fergesamband skaper utfordringer for renovasjon, melkebil og transport av skolebarn
  • Utfordrende å gjøre serviceoppdrag på øyene pga lang reisetid
  Fremtidens potensiale med fastlandsforbindelse:
  • Kortere fergestrekning vil gi hyppigere fergeavgang – øyriket blir enklere tilgjengelig
  • Kortere fergestrekning vil halvere reisetiden mellom Vannøy/Karlsøy og fastlandet – fordelaktig både for pendlere og for næringsdrivende
  • Enormt potensiale for utvikling av næringsliv og reiseliv i Karlsøy og i Tromsøregionen

  Bo- og blilyst

  Med Langsundforbindelsen blir det mer attraktivt å bo i øyriket Karlsøy

  Helse

  • Fastlandsforbindelse vil gi eldre/hjelpetrengende på Reinøya mulighet til å bo hjemme lengre
  • Hjemmesykepleie vil bli tilgjengelig også på ettermiddag/kveld/helg for innbyggere på Reinøya
  • Kortere responstid på akutt hjelp som ambulanse/brann

  Samfunnsliv/sosialt liv

  • Fastlandsforbindelse vil gi bedre forutsetninger for barnefamilier i forhold til barnehage og skole
  • Enklere tilgang på sosiale møteplasser for alle generasjoner
  • Enklere tilgang på fritidsaktiviteter og idrettstilbud for barn og unge

  Forenklet arbeidsdag

  • Mange vil flytte «hjem» med fastlandsforbindelse
  •  Fastlandsforbindelse vil gjøre arbeidsplasser mer tilgjengelig
  •  Et utvidet bo- og arbeidsmarked som gir mulighet til arbeidspendling mellom øyene og regionalt

  Se dagsrevyens innslag om Langsundforbindelsen

  Du blir videresendt til NRK TV sin nettside for å se video.

  De som flyttet hjem

  Hun skulle aldri tilbake. Han visste ingenting om geiter. Dette er historien om to som likevel forsøker, og hvordan politikere og bakterier står i veien for om de blir.

  Utvikling av næringslivet

  Fordeler for næringsdrivende i Karlsøy og i Tromsøregionen ved fastlandsforbindelse

  Sjømatnæring og kortreist mat
  • Kortere vei fra kyst til marked for fiskeindustrien når tunnel erstatter ferge
  • Økning av produksjon i fiskeindustrien vil bidra til flere jobber i øyriket Karlsøy
  • Fastlandsforbindelse gir bedre tilgang på lokale råvarer for fiskeindustrien
  • Enklere rekruttering av medarbeidere til bedrifter i øyriket (kortere reisetid for pendlere)
  • Lokal matproduksjon blir enklere å distribuere og eksportere
  Reiseliv
  • Reise fra flyplassen halvert fra to timer til én time for tilreisende som skal til Reinøya
  • Større fleksibilitet ift booking av flybilletter ved fastlandsforbindelse
  • Enormt potensiale for utvikling av reiselivet i Karlsøy
  • Øyriket blir enklere tilgjengelig for turister
  Servicenæring
  • Fastlandsforbindelse gir bedre betingelser for servicenæring lokalt og regionalt som skal ha oppdrag på alle øyene
  • Med fergesamband må melkebilsjåfør i dag overnatte (pga hviletid)
  • Kortere reisetid for veterinær, kraftfórbil, m.fl. som yter tjenester til gårdsbruk på øyene

  Vannøy åpner seg som råvareleverandør, sier eier av Reinøy Sjømat

  «Med Langsundforbindelsen blir logistikken mye enklere. Ikke bare kan varer fraktes raskere og billigere, uten å være avhengig av ferga. Vannøya åpner seg som råvareleverandør. I dag tar bare fergetida, om vi skal hente fisk der, tre-fire timer. Med forbindelsen på plass, vil det ta tre kvarter.»

  • Kan doble produksjonen
  • Nær doble antall ansatte

   

  Stein Johnsen, Reinøy Sjømat

  Oppsummerte fordeler

  Sjømatbedriftene får kortere vei fra kyst til marked, noe som gir konkurransefortrinn.

  Et utvidet bo- og arbeidsmarked vil gjøre det lettere for lokale bedrifter å rekruttere kompetanse og arbeidskraft.

  Kraftig nedkorting av reisetid for reiselivsnæringen, og større fleksibilitet ved valg av ankomst og avreise.

  Endelig mulighet for bedre arbeidspendling mellom Vannøya, Karlsøya, Reinøya og Ringvassøya.

  Kortreist mat blir lettere å distribuere og når markedet tidligere
  Langsundforbindelsen bidrar til at yrkessjåfører kan jobbe mer effektivt og kan enklere overholde arbeidstidsbestemmelser

  Langsundforbindelsens

  Økonomi

  Kostnader og Finansiering

  Basert på tall fra Troms og Finnmark Fylkeskommune har vi laget en overordnet og forhåpentligvis forståelig gjennomgang av tunellens byggekostnader og finansiering.

  Fylkeskommunen har beregnet kostnadene ved å bygge Langsundforbindelsen til 1,2 milliarder kroner.

  Dette beløpet inkluderer MVA på 191,6 millioner kroner og Bompenger på 154 millioner kroner. Momsen refunderes, og et eget bomselskap skal inndrive bompengene.

  Etter dette fremkommer nettokostnad for byggeprosjektet med 854,4 millioner kroner (1,2 milliarder – MVA – Bompenger).

  I tillegg til byggekostnadene kommer så finansieringskostnader (renter på lån) med 874,4 millioner kroner.

  De samlede kostnadene som skal finansieres blir etter dette ca. 1,73 milliarder kroner (854,4 mnok + 874,4 mnok).

  Alle tall i millioner kroner

  Forutsatt mva-kompensasjon og innkreving av bompenger over 15 år

  Finansiering

  Byggekostnad

  –  MVA

  –  Bompenger

  = Netto Byggekostnad

  + Renter

  = SUM Netto Byggekostnad og Renter på lån

  Totalt

  1200,0

  -191,6

  -154,0

  854,4

  874,4

  1728,8

  Går vi litt dypere i finansieringen og spør hvor pengene kommer fra, så fremkommer følgende:

  Statlige Kompensasjonsmidler (Fergeavløsnings- og Vedlikeholdsmidler)

  Bortfall av ferge og vegvedlikehold gjør at Staten vil kompensere tunnelprosjektet med fergeavløsningsmidler på 977,5 millioner kroner og vedlikeholdsmidler med 600 millioner kroner, samlet ca. 1,57 milliarder kroner. Disse pengene overføres Troms og Finnmark Fylkeskommune dersom tunellen bygges. De 10 til 15 første årene kan mesteparten av disse midlene brukes til å betale renter og avdrag på lånet da vedlikeholdsbehovet for tunellen i denne perioden er lavt. Gjennomgang av nasjonale tunnelprosjekter underbygger dette. Samferdselsdepartementet har opplyst at vedlikeholdsmidlene er frie midler og kan benyttes til dekning av renter og avdrag.

  Kommunale og Statlige tilskudd

  Utover statlige kompensasjonsmidler kommer støtte fra Karlsøy kommune (1 million kroner i året i 15 år) og ekstra rentetilskudd fra staten etter søknad (23,1 millioner kroner over 5 år).Rentetilskuddet er et minimumsbeløp garantert av Stortinget for prosjekter som er i drift før 2027. Beløpet kan økes etter søknad.

  Bompengeavgifter.

  154 millioner kroner kommer fra bompengeavgifter krevd inn over en 15 års periode. Denne bompengeavgiften skal godkjennes av Stortinget.

  Fylkeskommunale midler

  I tillegg kommer fylkeskommunale midler. Størrelsen på disse avhenger m.a. av hvilken modell som velges for bompenger.

  Det er foretatt to beregninger over likviditeten de første 15 årene fra 2026 til 2040. Vi redegjør her for:

  • Alternativ A: Tall fra Troms og Finnmark Fylkeskommune basert på bompengeinnkreving i 15 år
  • Alternativ B: Beregninger med innkreving av bompenger over 20 år. Bompengebidraget vil her bli rundt 100 millioner kroner mer enn under Alternativ A.

  Alternativ A: Bompengeinnkreving i 15 år

  Fylkeskommunens tall viser likviditeten i prosjektets 15 første år som følger: 

  Alle tall i millioner kroner

  Forutsatt mva-kompensasjon og innkreving av bompenger over 15 år

  LIKVIDITET

  Avdrag på lån

  Renter lån

  Vedlikeholdsmidler Fylkesveg

  Komm.Prop 2022 (Rentetilsk.)

  Tilskudd fra Karlsøy Kommune

  Fergeavløsningsmidler

  Totalt i perioden:
  Fylkeskommunens kostnader

  Totalt første 15 år

  -285,0

  -395,5

  129,9

  23,1

  15,0

  211,8

  -300,7

  Den årlige likviditeten blir som følger:

  Underskuddet kr. 300,7 mill. for 15 årsperioden, blir å dekke av fylkeskommunen. MVA kompensasjon og bompenger er bygget inn i de finansielle kostnadene.

  Alternativ B: Bompengeinnkreving i 20 år

  Beregninger gjort med assistanse fra KPMG viser følgende prosjektlikviditet i 15 årsperioden om bompenger innkreves over en 20 årsperiode heller enn over 15 år:

  Alle tall i millioner kroner

  Forutsatt mva-kompensasjon og innkreving av bompenger over 20 år

  LIKVIDITET

  Avdrag på lån

  Renter lån

  Vedlikeholdsmidler Fylkesveg

  Komm.Prop 2022 (Rentetilsk.)

  Tilskudd fra Karlsøy Kommune

  Fergeavløsningsmidler

  Totalt i perioden:
  Fylkeskommunens kostnader

  Totalt første 15 år

  -241,5

  -335,2

  129,9

  23,1

  15,0

  211,8

   

  -200,5

  Den årlige likviditeten blir som følger:

  Underskuddet blir da 200,5 mill. kroner i 15 årsperioden. Denne beregningen bygger på innkreving av bompenger i 20 år. Tabellen viser her likviditeten de første 15 årene. Fylkeskommunens kostnad etter denne beregningsmåten blir altså 200, 5 millioner kroner. MVA kompensasjon og bompenger er bygget inn i de finansielle kostnadene.

  Økonomi

  Faktiske kostnader og besparelser

  Besparelser: Hvorfor bygge Langsundforbindelsen?

  Underskudd i fergedriften

  Det er lagt til grunn et underskudd på 12,1 millioner kroner for fergeforbindelsen Hansnes – Stakkvik i 2020, og en økning i underskuddet på 2% deretter. Dette gir et estimert underskudd i 2025 på 13,4 millioner kroner og 32,6 millioner kroner i løpet av 2070.

  For fergeforbindelsen Hansnes – Karlsøy – Vannøy er det lagt til grunn et redusert underskudd på 20% av 30,4 millioner kroner som var underskuddet for året 2018. Dette utgjør 6,1 millioner kroner i 2018 og med en økning på 2% årlig gir dette et redusert underskudd i 2025 på 7 millioner kroner og 17 millioner kroner i 2070.

  Kostnader

   • Lånebehov: 854.400.000,
   • MVA-kompensasjon: 191.600.000,-
   • Bompengesum 154.000.000,-

  = Total: 1.200.000.000,-

  Finansiering

  Prosjektramme

  Alternativ A

  Tall fra fylkeskommunen. Bompenger kreves inn over 15 år.

  v

  Alternativ B

  Det er gjort en alternativ beregning hvor bompenger innkreves over en 20 års periode.

  Økt bompengeandel gir reduserte låne og rentekostnader.

  Renter og statlige midler

  Ett av utgangspunktene til Langsundforbindelsen AS er at fergeavløsningsmidler på 977.600.000,- og store deler av såkalte vedlikeholdsmidler på ca. 600.000.000,- kan brukes til å betale renter og avdrag. Det siste er bekrefta av departementet, men det er et spørsmål om hvor stor andel som bør settes av til faktisk vedlikehold. Igjen tar Langsundforbindelsen utgangspunkt i de første 10-15 årene. Sammenlignbare Ryaforbindelsen har knapt hatt behov for vedlikehold sine ti første år etter åpning, og ser heller ikke for seg rare behovet på enda ei god stund.

  Kostnader

  La oss se nærmere på lånebehovet

  Lånebehov på 854.400.000,-

  = rentesum på 874.700.000,-        (ved 4,5 % rente over 45 år)

  Sum             1.729.100.000,-

  Finansiering

  Engasjerende tall
  Prosjektramme kr 0

  Totalt: 1.200.000.000,-

  Det ovenstående regnestykket er lagt fram av fylkeskommunens divisjonsdirektør samferdsel, Bjørn H. Kavli. Langsundforbindelsen AS mener bompengesummen kan økes med opp mot 100 millioner kr mer, av ulike årsaker. I så fall vil lånebehovet bli mindre, og rentesummen totalt også betydelig mindre. Ordfører Mona Pedersen har satt i gang beregning av dette, men det spørs når dette er klart. Ei ferdig beregning vil styrke framstillinga, men Langsundforbindelsen ønsker ikke å legge fram lett angripelige cirkatall.

  Fergeavløsningsmidler: 977.600.000,-

  Vedlikeholdsmidler: ca. 600.000.000,-

  Totalt: 1.577.600.000

  Ett av utgangspunktene til Langsundforbindelsen AS er at fergeavløsningsmidler på 977.600.000,- og store deler av såkalte vedlikeholdsmidler på ca. 600.000.000,- kan brukes til å betale renter og avdrag. Det siste er bekrefta av departementet, men det er et spørsmål om hvor stor andel som bør settes av til faktisk vedlikehold. Igjen tar Langsundforbindelsen utgangspunkt i de første 10-15 årene. Sammenlignbare Ryaforbindelsen har knapt hatt behov for vedlikehold sine ti første år etter åpning, og ser heller ikke for seg rare behovet på enda ei god stund.

  Langsundforbindelsen synliggjør dette ved å legge inn i kontantstrømanalysene ei linje kalt «Utgiftsutjevning – vedlikeholdsbehov fylkesvei». Dette bygger på kriterier fra veimyndighetene og viser årlige delsummer til avdrag og renter på mellom 7,6 mill. kr (2026) og 9,7 mill. kr (2040), altså over 15 år.

  Likviditet

  Alternativ A

  Kommuneproposisjonen 2022 legger til grunn drift senest 2027

  Alternativ B

  Kommuneproposisjonen 2022 legger til grunn drift senest 2027

  Tidslinje

  En oversikt over prosjektet

  Til lesing

  Artikler og ressurser

  Denne saken er hentet fra Nrk.no Hun skulle aldri tilbake. Han visste ingenting om geiter. Dette er historien om to som likevel …

  Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren. I 2005 la Statens vegvesen fram prosjektbeskrivelse for Langsundforbindelsen. Om det valgte trasévalget …

  Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren. I 2005 la Statens vegvesen fram prosjektbeskrivelse for Langsundforbindelsen. Om det valgte trasévalget …

  Innsenderen av innlegget mener at nå bør ingenting stå i veien for at Langsundforbindelsen realiseres i 2023. Retningslinjer og kriteriedata for bruk av …

  «Som innbyggere i Karlsøy kommune og mangeårige medlemmer av styret i Langsundforbindelsen A/S, er vi meget bekymret for at denne saken – …

  Forfatteren av innlegget mener fylkesadministrasjonen har begått en grunnleggende feil når de har regnet på finansiering av Langsundforbindelsen. I juni i år inngikk …