Hva er Langsundforbindelsen?

Langsundforbindelsen omfatter bygging av fast vegforbindelse mellom Ringvassøya og Reinøya via en 2,73 km lang undersjøisk tunnel. Det skal i tillegg bygges 7,8 km ny veg og 8,45 km av eksisterende veg på Reinøya skal utbedres. Videre skal det bygges nytt fergeleie i Sætervika på Reinøya.

 

Dette betyr at fergestrekningen Hansnes – Reinskar avløses av undersjøisk tunnel, mens fergesambandet (trekantsamband) Hansnes – Vannøya – Karlsøya erstattes av fergesambandet Reinøya – Karlsøya – Vannøya.

Reisetid

Radikalt bedre samferdsel

Dagens samferdselsutfordringer

 • Beboere er isolert hver kveld – Lørdager fra 18.15
 • Utfordrer intern kommunikasjon i Karlsøy
 • Tidvis 3,5 timer til neste ferge
 • Stans i uvær
 • Dagens fergetur til Reinøya tar  20 minutter
 • Dagens fergetur til Vannøya/Karlsøy tar  60 minutter
 • Gjennomsnittlig fergekø på ca 20 minutter
 • Ofte feil i gamle ferger (3 -4 ganger i året)
 • «Helgøy» (43 år) byttet i år ut «Bogøy» (48 år).

Problemer med ferge i dag

 • Beboere er isolert hver kveld – Lørdager fra 18.15
 • Forbedrer intern kommunikasjon i Karlsøy
 • Tidvis 3,5 timer til neste ferge
 • Stans i uvær
 • Dagens fergetur til Reinøya tar  20 minutter
 • Dagens fergetur til Vannøya/Karlsøy tar  60 minutter
 • Gjennomsnittlig fergekø på ca 20 minutter
 • Ofte feil i gamle ferger (3 -4 ganger i året)
 • «Helgøy» (43 år) byttet i år ut «Bogøy» (48 år).

«Se å få bygd Langsundforbindelsen omgående, og oppnå å få forsterket Tromsøområdets region. Men også for styrke i Nord-Norge og Norge og dermed bli en sterk region med store muligheter både politisk og innen næring! Bind Tromsøområdet sterkere sammen med øykommunen Karlsøy mot nord.»

Geir Vinsand, NIVI Analyse

Et stort antall lastebiler kjører strekningen hver uke

Tjenester som hjemmetjenesten og annen offentlig service blir lettere tilgjengelig

I dag er 90% av veien grus

Bo- og bli lyst

Langsundforbindelsen vil gjøre mye for innbyggerne

Nærhet til naturen

 • Tilgang til sjø og fjell
 • Eldorado for matauk i sjø og fjell
 • Tilgang til fritidsaktiviteter

Nye unge par og barnefamilier

 • Stort potensial
 • Mange vil flytte «hjem» med fastforbindelse
 • Sosiale møteplasser
 • Idrettstilbud blir tilgjengelig
 • Skoleveien blir farbar

Forenklet arbeidsdag

 • Offentlige kontorer kan koordinere og samordne enklere
 •  Servicearbeid forenkles
 •  Arbeidsplasser blir mer tilgjengelige

Se dagsrevyens innslag om Langsundforbindelsen

Du blir videresendt til NRK TV sin nettside for å se video.

De som flyttet hjem

Hun skulle aldri tilbake. Han visste ingenting om geiter. Dette er historien om to som likevel forsøker, og hvordan politikere og bakterier står i veien for om de blir.

Industri og næring

Fordeler for bedrifter

Reinøy sjømat – drøyt 20 ansatte

«Med Langsundforbindelsen blir logistikken mye enklere. Ikke bare kan varer fraktes raskere og billigere, uten å være avhengig av ferga. Vannøya åpner seg som råvareleverandør. I dag tar bare fergetida, om vi skal hente fisk der, tre-fire timer. Med forbindelsen på plass, vil det ta tre kvarter.»

Stein Johnsen, Reinøy Sjømat

 • Kan doble produksjonen
 • Nær doble antall ansatte

Reinskar og Reinøy Gartnerier
– 6 ansatte

 • Lettere å rekruttere – fem ansatte bor utenfor øya
 • Langsundforbindelsen forenkler hverdagen.
 • Aktuelt å utvide virksomheten

Turisme i Finnkroken

 • Reise fra flyplassen halvert fra to timer til én time

Vannøybedriften Karlsøybruket AS
– 114 ansatte

 • Er positiv til Langsundforbindelsen
 • Bedre for frakt og utvidet arbeidsmarked

Et utvidet arbeidsmarket

 • Kan pendle fra Reinøya til Vannøya
 • Kan pendle fra Vannøya til Reinøya
 • Lettere pendling Reinøya/Ringvassøya
 • Fortsatt mulig å pendle Vannøya/Ringvassøya
  • Om enn lengre tur Vannøya-Hansnes

Fem-seks gårdsbruk på Reinøya

 • Kortreist mat blir lettere å distribuere
 • Melkebilsjåfør må overnatte i dag pga. hviletid
  • Betydelig besparelse med tunnel
 • Spart tid for kraftforbil, veterinær m.m.

Oppsummerte fordeler

Reinøy sjømat kan doble produksjonen og nær doble ansatte

Lettere rekruttering for Reinskar og Reinøy Gartneri vil gi mulighet for å utvide

Halvert reisetid til Finnkroken hvor det er feriehytter og handelssted med turistanløp

Arbeidere kan pendle fra Reinøya til Vannøya og tilbake, og fører til lettere pendling mellom Reinøya og Ringvassøya
Kortreist mat blir lettere å distribuere og når markedet tidligere

Langsundforbindelsen kan spare sjåfører av råvarer fra å overnatte

Langsundforbindelsens

Økonomi

Kostnader og Finansiering

Basert på tall fra Troms og Finnmark Fylkeskommune har vi laget en overordnet og forhåpentligvis forståelig gjennomgang av tunellens byggekostnader og finansiering.

Fylkeskommunen har beregnet kostnadene ved å bygge Langsundforbindelsen til 1,2 milliarder kroner.

Dette beløpet inkluderer MVA på 191,6 millioner kroner og Bompenger på 154 millioner kroner. Momsen refunderes, og et eget bomselskap skal inndrive bompengene.

Etter dette fremkommer nettokostnad for byggeprosjektet med 854,4 millioner kroner (1,2 milliarder – MVA – Bompenger).

I tillegg til byggekostnadene kommer så finansieringskostnader (renter på lån) med 874,4 millioner kroner.

De samlede kostnadene som skal finansieres blir etter dette ca. 1,73 milliarder kroner (854,4 mnok + 874,4 mnok).

Alle tall i millioner kroner

Forutsatt mva-kompensasjon og innkreving av bompenger over 15 år

Finansiering

Byggekostnad

–  MVA

–  Bompenger

= Netto Byggekostnad

+ Renter

= SUM Netto Byggekostnad og Renter på lån

Totalt

1200,0

-191,6

-154,0

854,4

874,4

1728,8

Går vi litt dypere i finansieringen og spør hvor pengene kommer fra, så fremkommer følgende:

Statlige Kompensasjonsmidler (Fergeavløsnings- og Vedlikeholdsmidler)

Bortfall av ferge og vegvedlikehold gjør at Staten vil kompensere tunnelprosjektet med fergeavløsningsmidler på 977,5 millioner kroner og vedlikeholdsmidler med 600 millioner kroner, samlet ca. 1,57 milliarder kroner. Disse pengene overføres Troms og Finnmark Fylkeskommune dersom tunellen bygges. De 10 til 15 første årene kan mesteparten av disse midlene brukes til å betale renter og avdrag på lånet da vedlikeholdsbehovet for tunellen i denne perioden er lavt. Gjennomgang av nasjonale tunnelprosjekter underbygger dette. Samferdselsdepartementet har opplyst at vedlikeholdsmidlene er frie midler og kan benyttes til dekning av renter og avdrag.

Kommunale og Statlige tilskudd

Utover statlige kompensasjonsmidler kommer støtte fra Karlsøy kommune (1 million kroner i året i 15 år) og ekstra rentetilskudd fra staten etter søknad (23,1 millioner kroner over 5 år).Rentetilskuddet er et minimumsbeløp garantert av Stortinget for prosjekter som er i drift før 2027. Beløpet kan økes etter søknad.

Bompengeavgifter.

154 millioner kroner kommer fra bompengeavgifter krevd inn over en 15 års periode. Denne bompengeavgiften skal godkjennes av Stortinget.

Fylkeskommunale midler

I tillegg kommer fylkeskommunale midler. Størrelsen på disse avhenger m.a. av hvilken modell som velges for bompenger.

Det er foretatt to beregninger over likviditeten de første 15 årene fra 2026 til 2040. Vi redegjør her for:

 • Alternativ A: Tall fra Troms og Finnmark Fylkeskommune basert på bompengeinnkreving i 15 år
 • Alternativ B: Beregninger med innkreving av bompenger over 20 år. Bompengebidraget vil her bli rundt 100 millioner kroner mer enn under Alternativ A.

Alternativ A: Bompengeinnkreving i 15 år

Fylkeskommunens tall viser likviditeten i prosjektets 15 første år som følger: 

Alle tall i millioner kroner

Forutsatt mva-kompensasjon og innkreving av bompenger over 15 år

LIKVIDITET

Avdrag på lån

Renter lån

Vedlikeholdsmidler Fylkesveg

Komm.Prop 2022 (Rentetilsk.)

Tilskudd fra Karlsøy Kommune

Fergeavløsningsmidler

Totalt i perioden:
Fylkeskommunens kostnader

Totalt første 15 år

-285,0

-395,5

129,9

23,1

15,0

211,8

-300,7

Den årlige likviditeten blir som følger:

Underskuddet kr. 300,7 mill. for 15 årsperioden, blir å dekke av fylkeskommunen. MVA kompensasjon og bompenger er bygget inn i de finansielle kostnadene.

Alternativ B: Bompengeinnkreving i 20 år

Beregninger gjort med assistanse fra KPMG viser følgende prosjektlikviditet i 15 årsperioden om bompenger innkreves over en 20 årsperiode heller enn over 15 år:

Alle tall i millioner kroner

Forutsatt mva-kompensasjon og innkreving av bompenger over 20 år

LIKVIDITET

Avdrag på lån

Renter lån

Vedlikeholdsmidler Fylkesveg

Komm.Prop 2022 (Rentetilsk.)

Tilskudd fra Karlsøy Kommune

Fergeavløsningsmidler

Totalt i perioden:
Fylkeskommunens kostnader

Totalt første 15 år

-241,5

-335,2

129,9

23,1

15,0

211,8

 

-200,5

Den årlige likviditeten blir som følger:

Underskuddet blir da 200,5 mill. kroner i 15 årsperioden. Denne beregningen bygger på innkreving av bompenger i 20 år. Tabellen viser her likviditeten de første 15 årene. Fylkeskommunens kostnad etter denne beregningsmåten blir altså 200, 5 millioner kroner. MVA kompensasjon og bompenger er bygget inn i de finansielle kostnadene.

Økonomi

Faktiske kostnader og besparelser

Besparelser: Hvorfor bygge Langsundforbindelsen?

Underskudd i fergedriften

Det er lagt til grunn et underskudd på 12,1 millioner kroner for fergeforbindelsen Hansnes – Stakkvik i 2020, og en økning i underskuddet på 2% deretter. Dette gir et estimert underskudd i 2025 på 13,4 millioner kroner og 32,6 millioner kroner i løpet av 2070.

For fergeforbindelsen Hansnes – Karlsøy – Vannøy er det lagt til grunn et redusert underskudd på 20% av 30,4 millioner kroner som var underskuddet for året 2018. Dette utgjør 6,1 millioner kroner i 2018 og med en økning på 2% årlig gir dette et redusert underskudd i 2025 på 7 millioner kroner og 17 millioner kroner i 2070.

Kostnader

  • Lånebehov: 854.400.000,
  • MVA-kompensasjon: 191.600.000,-
  • Bompengesum 154.000.000,-

= Total: 1.200.000.000,-

Finansiering

Prosjektramme

Alternativ A

Tall fra fylkeskommunen. Bompenger kreves inn over 15 år.

v

Alternativ B

Det er gjort en alternativ beregning hvor bompenger innkreves over en 20 års periode.

Økt bompengeandel gir reduserte låne og rentekostnader.

Renter og statlige midler

Ett av utgangspunktene til Langsundforbindelsen AS er at fergeavløsningsmidler på 977.600.000,- og store deler av såkalte vedlikeholdsmidler på ca. 600.000.000,- kan brukes til å betale renter og avdrag. Det siste er bekrefta av departementet, men det er et spørsmål om hvor stor andel som bør settes av til faktisk vedlikehold. Igjen tar Langsundforbindelsen utgangspunkt i de første 10-15 årene. Sammenlignbare Ryaforbindelsen har knapt hatt behov for vedlikehold sine ti første år etter åpning, og ser heller ikke for seg rare behovet på enda ei god stund.

Kostnader

La oss se nærmere på lånebehovet

Lånebehov på 854.400.000,-

= rentesum på 874.700.000,-        (ved 4,5 % rente over 45 år)

Sum             1.729.100.000,-

Finansiering

Engasjerende tall
Prosjektramme kr 0

Totalt: 1.200.000.000,-

Det ovenstående regnestykket er lagt fram av fylkeskommunens divisjonsdirektør samferdsel, Bjørn H. Kavli. Langsundforbindelsen AS mener bompengesummen kan økes med opp mot 100 millioner kr mer, av ulike årsaker. I så fall vil lånebehovet bli mindre, og rentesummen totalt også betydelig mindre. Ordfører Mona Pedersen har satt i gang beregning av dette, men det spørs når dette er klart. Ei ferdig beregning vil styrke framstillinga, men Langsundforbindelsen ønsker ikke å legge fram lett angripelige cirkatall.

Fergeavløsningsmidler: 977.600.000,-

Vedlikeholdsmidler: ca. 600.000.000,-

Totalt: 1.577.600.000

Ett av utgangspunktene til Langsundforbindelsen AS er at fergeavløsningsmidler på 977.600.000,- og store deler av såkalte vedlikeholdsmidler på ca. 600.000.000,- kan brukes til å betale renter og avdrag. Det siste er bekrefta av departementet, men det er et spørsmål om hvor stor andel som bør settes av til faktisk vedlikehold. Igjen tar Langsundforbindelsen utgangspunkt i de første 10-15 årene. Sammenlignbare Ryaforbindelsen har knapt hatt behov for vedlikehold sine ti første år etter åpning, og ser heller ikke for seg rare behovet på enda ei god stund.

Langsundforbindelsen synliggjør dette ved å legge inn i kontantstrømanalysene ei linje kalt «Utgiftsutjevning – vedlikeholdsbehov fylkesvei». Dette bygger på kriterier fra veimyndighetene og viser årlige delsummer til avdrag og renter på mellom 7,6 mill. kr (2026) og 9,7 mill. kr (2040), altså over 15 år.

Likviditet

Alternativ A

Kommuneproposisjonen 2022 legger til grunn drift senest 2027

Alternativ B

Kommuneproposisjonen 2022 legger til grunn drift senest 2027

Tidslinje

En oversikt over prosjektet

Til lesing

Artikler og ressurser

Denne saken er hentet fra Nrk.no Hun skulle aldri tilbake. Han visste ingenting om geiter. Dette er historien om to som likevel …

Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren. I 2005 la Statens vegvesen fram prosjektbeskrivelse for Langsundforbindelsen. Om det valgte trasévalget …

Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren. I 2005 la Statens vegvesen fram prosjektbeskrivelse for Langsundforbindelsen. Om det valgte trasévalget …

Innsenderen av innlegget mener at nå bør ingenting stå i veien for at Langsundforbindelsen realiseres i 2023. Retningslinjer og kriteriedata for bruk av …

«Som innbyggere i Karlsøy kommune og mangeårige medlemmer av styret i Langsundforbindelsen A/S, er vi meget bekymret for at denne saken – …

Forfatteren av innlegget mener fylkesadministrasjonen har begått en grunnleggende feil når de har regnet på finansiering av Langsundforbindelsen. I juni i år inngikk …